Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

Sitemap


 Hoe bepaal ik de stootbelasting op een balustrade bij een kantoorgebouw?
Mag een buiskolom in plaats van beton met zand worden gevuld?
Wat is de brandwerendheidseis van nieuwe gevel bij bestaande bebouwing?
Mag Bouw- en Woningtoezicht een eis stellen van 30 minuten voor een gevel van binnen naar buiten?
Hoe toon ik de brandwerendheid aan van een lipverbinding?
Hoe kunnen trekkrachten in doorhangende dakliggers, als gevolg van brand, worden bepaald?
Moet staaf naast toetsing met interactieformules ook worden getoetst op vloeicriterium?
Mag Chinees staal in Nederland worden gebruikt?
Kan de kipstabiliteit van een UNP-profiel volgens TGB-Staal worden getoetst?
Mag een sterkere gietmortel bij kolomvoetplaten in rekening worden gebracht?
Moet ik voor de treksterkte en vloeispanning NEN 6770 of NEN-EN 10025 aanhouden?
Welke norm moet ik hanteren bij het lassen aan buisprofielen?
Moet de onderrand van een bovendakse ligger als een obstakel voor sneeuw worden gezien?
Hoeveel is de tolerantie op materiaaldikte van koudgevormde profielen?
Mogen weervast stalen profielen in het water staan?
Kan de gemeente bij gebruiksvergunning aanvullende brandwerendheidseisen stellen?
Is de eis van 30 minuten voor hoofddraagconstructie van tweelaags gebouw terecht?
Is het mogelijk 'vlekjes' op roestvast staal te verwijderen met nabehandeling?
Aan welke eisen moeten afmetingen van veiligheidstrappenhuis voldoen?
Hoe is de minimale dikte van de zinklaag bij lasverbindingen te garanderen?
Welke brandwerendheidseis geldt bij verbouwing van woongebouw?
Geldt bij lassen aan verschillende staalsoorten de laagste staalsoort?
Mogen binnendozen bij een bedrijfshal dienen als kipsteun voor kolommen?
Is het mogelijk de verschillen tussen S235 en S355 uiterlijk te herkennen?
Hoe moet de berekening van de sterkte van de ankers worden uitgevoerd?
Moet bij een nieuw bedrijfsterrein worden uitgegaan van een onbebouwde situtatie?
Moet een dakplaat worden beschouwd met één veld belast en één veld onbelast?
Is een profiel met een I-vormige doorsnede ongevoelig voor torsieknik?
Mag een deel van de horizontale belasting in het dak naast schijfwerking door windverbanden worden opgenomen?
Op een oude bouwtekening worden de bouten aangeduid als M12 8G. Welke boutkwaliteit is dat?
Kan ik voor een koelpakhuis zonder problemen elke staalsoort gebruiken?
Wat is de oorzaak van breuk in de hoek bij een hoekprofiel na het terugbuigen van een te kleine hoek?
Mogen 8.8 ankers worden vastgelast aan de voetplaat van de kolom?
Mag een kanaalplaatvloer fungeren als kipsteun voor de bovenflens van een ligger?
Is het toepassen van bouten van roestvast staal bij een verzinkte constructie een goed alternatief?
Moet een onbeklede dakligger als vierzijdig verhit worden beschouwd?
Waar vind ik informatie over de staalkwaliteit en andere technische eisen uit de eerste helft van de vorige eeuw?
Welke brandwerendheidseisen gelden er voor nieuwe trappenhuizen bij woongebouw?
Mag gemeente een eis stellen van 540 minuten brandwerendheid voor gevel opslaggebouw?
Geldt gereduceerde brandwerendheidseis ook voor bovenste verdieping kantoorgebouw?
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Cor-Ten A en Cor-Ten B?
Mag gemeente brandwerende coating weigeren indien niet is aangetoond dat deze 50 jaar goed blijft?
Op welke manier is die milieurelevante productinformatie in het MRPI-blad voor constructiestaal bepaald?
Mag gemeente aanvullende eisen stellen voor het verlenen van gebruiksvergunning?
Klopt het dat de factor B in bijlage A.5 van NEN 6702 (vanaf 2001) wel is komen te vervallen, maar niet in bijlage A.4?
Is het in Nederland verplicht om in een geboute verbinding onderlegringen toe te passen? 
Mag reductie op brandwerendheidseis ook bij woningen en woongebouwen worden toegepast?
Het nieuwe Bouwbesluit stelt géén eis meer aan de doorbuiging van vloeren. Wat betekent dat voor de praktijk?
Moet de plafondhoogte van een nieuwe uitbouw bij een bestaande woning voldoen aan het Bouwbesluit 2003?
Meerdere silo's staan op een balkrooster. Op welke windbelasting moet worden gerekend?
Waarom leidt thermisch verzinken van constructies in S355 tot mindere resultaten dan in S235 of S275? 
Wat was de gebruikte staalsoort in de periode rond 1950? 
Welke brandwerendheidseis geldt voor scheidingswanden van zelfstandig te verhuren kantoorunits?
Wat betekenen de profielaanduidingen DIN, INP, IPE en HEA? Waar komen ze vandaan?
Wat is het verschil tussen de aanduidingen staalsoort en staalkwaliteit?
Met ingang van 1 januari 2003 is het nieuwe bouwbesluit in werking. Is de inhoud hiervan via internet te raadplegen?
Welke brandwerendheidseis geldt voor de scheidingswand tussen kantoor en werkplaats?
Is een verbinding met smeltbouten betrouwbaar? Waar zijn ze te koop?
Moeten koppelliggers, die kipstabiliteit verlenen aan de liggers, brandwerend zijn?
Hoe bepaal ik de profielfactor van een onbeklede raatligger?
Wat is de oorzaak van corrosie bij een roestvast stalen ophangconstructie bij een zwembad? Wat is er aan te doen?
Hoe groot moet de opleglengte zijn van een holle voorgespannen kanaalplaatvloer op een stalen ligger?
Kan een gemeente eisen dat een niet-inspecteerbaar stalen bouwdeel in roestvast staal wordt uitgevoerd?
In 2001 zijn in NEN 6770 en in NEN 6771 de toetsingsregels voor kipstabiliteit gewijzigd. Wat is daarvoor de reden?
Mag een rookvrije vluchtroute door een verblijfsruimte voeren?
Wanneer is een NEN-norm of een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) van kracht op grond van het Bouwbesluit?
Welke lasdikte moet worden aangehouden om (koud)scheuren te voorkomen?
Moeten stuikverbindingen volledig worden doorgelast indien de spanning slechts 60% van de vloeispanning is?
Welke methoden bestaan er om de kniklengte van de ongesteunde onderrand van een vakwerk te bepalen?
Bestaan er normen die de kleurechtheid van gevelbeplating garanderen?
Kan brandwerendheid van trekstangen worden berekend met NEN 6072 en verhoogd met brandwerende verf?
Hoe bepaal ik de permanente vuurbelasting?
Mag hal als gesloten gebouw worden beschouwd als de grote overheaddeuren worden gesloten tijdens zware storm?
Hoe vindt de toetsing van torsie volgens art. 11.2.5 van NEN 6770 plaats? En hoe wordt het bi-moment bepaald?
Is het mogelijk tolerantieverschillen te beperken door de profielen uit één walsing te bestellen?
Op welke wijze moet een ronde buis worden getoetst die in doorsnedeklasse 4 valt?
Wat wordt onder de begrippen ‘zeeg’, ‘toog’ en ‘knik’ verstaan?
Hoe moet de kraanbelasting worden gecombineerd met de windbelasting?
Op welke manier kan de kniklengte worden bepaald voor niet-orthogonale raamwerken?
Geldt een brandwerendheidseis van 30 minuten voor vrijstaand trappenhuis met rookvrije vluchtroute?
Mag of moet de ruwheidslengte ook worden gebruikt voor het bepalen van de stuwdruk volgens NEN 6702, tabel A.1?
Bij welke afmetingen van een staalconstructie zijn dilataties eigenlijk nodig?
Wat wordt verstaan onder gaffelopleggingen, gaffels en zijdelingse steunen?
Zo nu en dan kom ik de term 'weervast staal' tegen. Wat is dat nu precies?
Is NEN 6772, art. 11.7.2.3, ook van toepassing op een haakanker van rondstaal S235 met gesneden draad?
Zijn er problemen met de sterkte te verwachten bij koudgevormde profielen als gevolg van verzinken?
Kan een ingelast schotje bij een ligger als kipsteun dienen? En zo ja, hoe moet deze kipsteun dan worden getoetst?
Welke waarde moet voor h worden genomen bij de berekening van de sneeuwophoping volgens NEN 6702?
Op welke wijze is te beoordelen of een staalconstructie na brand nog bruikbaar is?
Wat wordt er verstaan onder gevoeligheid voor torsieknik en hoe kan dit worden getoetst?
Hebben betongevulde kokerliggers hetzelfde brandgedrag als betongevulde kokerkolommen?
Waarom moet de 1e orde elastische krachtsverdeling van liggers in ongeschoorde raamwerken worden aangepast?
Kunnen de koppelstaven voor kanaalplaten zonder bezwaar op geverfde randliggers worden gelast?
Hoe is de roodbruine kleur te verkrijgen van platen weervast staal bij een binnengevel?
Mogen er verschillende brandwerendheidseisen voor verschillende compartimenten worden gesteld?
Geldt er een brandwerendheidseis van 30 minuten voor het bruikbaar blijven van een rookvrije vluchtroute?
Moet er bij wateraccumulatie rekening worden gehouden met extra water door windstuwing?
Bij een brandwerendheidseis van 30 minuten wordt een reductie van 30 minuten toegekend. Geldt er geen eis meer?
Kan een gemeente een erkende kwaliteitsverklaring eisen voor de toepassing van een bouwmateriaal?
Wat is de waarde van a bij punlast voor bepaling van eigenfrequentie volgens NEN 6702?
De windbelasting op luifels en overkappingen volgens NEN 6702 is soms erg hoog. Is dit correct?
Kan worden geeist dat een bestaand gebouw wordt aangepast als niet wordt voldaan aan de brandwerendheid?
Moeten de flenzen bij kolommen in kalkzandsteenwand worden bekleed bij 30 minuten brandwerendheid?
Mag voor de toetsing van het lijf volgens NEN-EN 1993-1-1 de vergelijkingsspanning niet met 20% worden verhoogd?
Hoe moet bij doorgaande ligger worden bepaald welke flens er moet worden gesteund tegen kipinstabiliteit?
Na montage blijkt dat de kolommen op dakhoogte (7 m) 15 mm uit het lood staan. Mag dat?
Op welke wijze wordt een geconstateerde onjuistheid in een bestaande norm een officiële correctie?
Hoe moet bij de classificatie van doorsneden de factor αy worden gebruikt?
Moeten vakwerken die tussen de knopen worden belast, worden getoetst volgens formule (12.1-23) van NEN 6770?
Op welke wijze moet hoofstuk 11 van NEN 6770 worden geïnterpreteerd?
Volstaat toetsing op stabiliteit van raamwerk met NEN 6771, art. 12.3.1.2.3 of art. 12.3.1.2.4?
Een dakligger wordt tegen kip gesteund. Moet controle volgens NEN 6770, art. 12.3.1.2.1, plaatsvinden?
Welke windbelasting geldt bij gecompartimenteerd gebouw met brandmuren?
Mogen vulplaten worden gebruikt om een spleet tussen kopplaat en kolomflens op te vullen?
In hoeverre is de classificatie naar rotatiestijfheid in NEN 6772, art. 11.5.5.3 te conservatief?
Hoe kan de stabiliteitscontrole van gedrukte staven volgens NEN 6771 gunstiger zijn dan volgens NEN 6770?
Wat is de relatie tussen het oppervlak van een dragend element en locale windvormfactoren?
Is het middelste portaal van een geschoorde hal het maatgevende portaal vanwege de grootste verplaatsing?
Moet altijd worden gerekend met botskrachten en mag een beschermingsconstructie worden meegeteld?
Bestaat er een eenvoudige manier om roestvast staal type 304 te onderscheiden van type 316?
Wie kan een spanningsspectrum leveren voor het toetsen van de vermoeiingseis en waar zijn gegevens verkrijgbaar?
Worden warmgewalste buizen altijd als naadloos geleverd?
Wat wordt bedoeld met de spanningsverhogende invloeden bij een spanningswisseling in NEN 6770, art. 7.6?
Mogen onderdelen van constructie worden ingedeeld in lagere veiligheidsklasse? En wat is de referentieperiode?
Waarom mag de kracht in een boutrij volgens NEN 6772 niet meer bedragen dan 1,8Ft;u;d?
Kan de brandweer hogere brandpreventieve eisen stellen dan het Bouwbesluit aangeeft?
Moeten gordingen worden berekend als 'hoofddraagconstructie' of als 'constructie-onderdeel'?
Moet bij statisch onbepaalde liggers het steunpuntsmoment worden ingevuld in formule 12.2-3 van NEN 6770/6771?
Gelden de rekenregels voor de kipstabiliteit zoals aangegeven in NEN 6770 en 6771 ook voor raatliggers?
Op welke wijze verloopt de doorsnedeclassificatie bij raatliggers?
Kan vloeilijnpatroon volgens figuur 36d van NEN 6772 ook ontstaan in kopplaatverbinding?
NEN 6770, art. 12.2.2, kent een factor ξ voor de belasting. Wat wordt hiermee bedoeld?
Wordt een kolom in een geschoorde constructie die scharnierend is verbonden aan een ligger altijd centrisch belast?
Wat is de oorzaak van scheurvorming in het lijf van I-vormige liggers na het lassen van korte kopplaten?
Wat wordt in figuur 11 van NEN 6770 verstaan onder Fvert;s;d?
Wat is precies een bi-moment en hoe moet een ligger hierop worden getoetst?
Hoe moet de dwarskracht bij kopplaatverbinding over de bouten worden verdeeld bij zowel dwarskracht als moment?
Wat is de waarde van C2, volgens art. 12.2 van NEN 6771, indien de belasting ver onder de ligger aangrijpt?
Wordt aan art. A.2.3.1.3 en A.3.4.4.6 van NEN 6772 voldaan, als de lasdikte ten minste 0,5 maal de plaatdikte is?
Hoe verloopt de doorsnedetoetsing bij buiging om de zwakke as voor vierkante en rechthoekige buisprofielen?
Mag de kniklengte van de onderrand van een vakwerkspant worden bepaald volgens NEN 6770, art. 12.1.5.3?
Wat betekenen profielaanduidingen als 15 I 42,9 en I 10.8 # 55?
Is het mogelijk op de bouwplaats na te gaan of het geleverde staal S235 of S355 is?
Wat is het verschil tussen een pen-gatverbinding en een verbinding met bouten in ruime gaten?
Hoe wordt de kracht in de bouten bij een voorgespannen boutverbinding met een uitwendige trekbelasting bepaald?
Tot welke maximale afmetingen kan een staalconstructie thermisch worden verzinkt?
Moeten de krachten in de knik- en kipsteunen voor dakliggers worden meegerekend tot aan de fundering?
Geldt bij rechthoekige gebouwen met een dakhelling kleiner dan 10° ook de reductieregel tot Cpe = –0,4?
Is het toegestaan dat een HEA 240 een hoogte heeft van 240 mm in plaats van een nominale hoogte van 230 mm?
Welke eisen worden er gesteld aan de hoek tussen twee plaatdelen die door hoeklassen worden verbonden?
Mogen bij een vakwerk hoeklassen worden gebruikt voor het verbinden van de diagonalen aan de randstaven?
In NEN 6702 staan eisen voor de berekening van sneeuwopeenhoping. Zijn de eisen niet extreem hoog?
Toetsingen van staven op druk en buiging volgens NEN 6770 en NEN 6771 verschillen. Hoe groot is dit verschil?
Waar ligt precies het dwarskrachtencentrum van een hoekprofiel?
Is koppelwapening bij kanaalplaatvloeren ook noodzakelijk bij vloeren met een druklaag?
Kan een brandwerende coating ook als corrosiebescherming dienen?
Moet een dragende kolom worden berekend op een stootbelasting door aanrijding door een voertuig?
Is het met de kipkrommen uit de Eurocode toegestaan willekeurige profielen te toetsen op kip?
Is de brandwerenheidseis voor een rookvrije vluchtroute niet altijd minimaal 30 minuten?
Hoe groot is de wrijvingscoëfficiënt μ tussen staal en beton waarop minimaal mag worden gerekend?
Hoe moet de kniklengte worden bepaald van een driescharnier- of kniespant?
Moeten de kolommen bij het wegvallen van één brandcompartiment worden berekend op buiging door windbelasting?
Is een lipverbinding voor het bepalen van de kipstabiliteit van dakliggers te beschouwen als een gaffeloplegging?
Aan een dunwandige betongevulde buiskolom moet een stalen plaat worden gelast. Is dat mogelijk?
Is het lassen van moeren op kolommen toegestaan?
De toetsingsregels voor lassen volgens NEN 6770 en NEN 6771 zijn verschillend. Wat is hiervan de reden?
Mogen stalen profielen in de staalsoort S235 zonder meer worden vervangen door staal S355?
Welke eisen gelden er voor de oppervlakte van nieuwe walsprofielen?
Heeft thermisch verzinken invloed op de sterkte van wapeningsstaven en van de lasverbinding?
Mag bij een berekening volgens de Eurocode het torsiemoment worden verdeeld met factor αT volgens NEN 6770?
Welke brandeisen gelden er aan een gevel (tevens brandwand) die boven het dak van een lage hal doorloopt?
Is controle op de krachtsinleiding volgens de Eurocode niet meer noodzakelijk?
De Eurocode verwijst naar TGB-normen. Wat gebeurt er als de TGB-normen worden teruggetrokken?
Mag een verzekeringsmaatschappij een oplossing van smeltankers bij een brandwand afkeuren?
Welke norm geldt voor de bepaling van de vloeigrens bij grote plaatdikten? NEN-EN 10025-2 of NEN-EN 1993-1-1?
Waarom geldt voor bouten naast een reductiefactror βr = 0,375 ook nog een reductiefactor αred;2?
Een vakwerk bestaat uit aan elkaar gelaste staven. Mogen de knopen als scharnieren worden aangenomen?
Is het terecht dat de brandweer eist dat de kolommen van een fabriekshal brandwerend worden bekleed?
Mag een handregel van een balustrade worden uitgevoerd als een spankabel en welke belastingen gelden?
Hoe moet de laagste luchttemperatuur en de referentietemperatuur voor een brug worden bepaald?
Is het noodzakelijk de aansluiting van een betongevulde buiskolom en een ligger bij brand te controleren?
Mogen gelaste verbindingen worden gecontroleerd met een verhoogde vloeispanning door koudvervormen?
Welke plaatdikte moet bij de berekening van een dakplaat in rekening worden gebracht volgens NEN-EN 1993-1-3?
Een te ontwerpen kantoorgebouw telt zestien bouwlagen en is 66 m hoog. In welke gevolgklasse valt dit gebouw?
Moet een trap in een vluchttrappenhuis brandwerend worden bekleed?
Moet het staalskelet van een kantoor met drie bouwlagen een brandwerendheid hebben van 90 minuten?
Is het toegestaan dat roestvast stalen leuningen er 'vlekkerig' en onregelmatig van kleur uitzien?
Welke normen gelden er voor de esthetische kwaliteit van een staalconstructie?
Door wie moet de kritieke staaltemperatuur en de dikte van de brandwerende bekleding worden uitgerekend?
Is het terecht dat Bouw- en woningtoezicht haakankers eist voor een kolomvoetplaatverbinding?
Is het terecht dat een leverancier een onderhoudscontract eist voor het geven van garantie op brandwerende coating?
Welke waarde voor Wy moet worden ingevuld in art. 6.3.2.4 van NEN-EN 1993-1-1?
Waarom houdt NEN 6072 bij I-profielen geen rekening met het schaduweffect en NEN-EN 1993-1-2 wel?
Is de weerstand van een penverbindig volgens de Eurocode hoger dan volgens NEN 6772?
Welke verankeringslengte moet voor een draadstang worden aangehouden?
Bestaat er bij een deling met dikke, aangelaste kopplaten gevaar voor koudscheuren van de lassen?
Hoe wordt de belasting op een kolom bepaald volgens de Eurocode?
Mag Bouw- en Woningtoezicht werkplan en controlerapport voor aanbrengen van brandwerende coating afkeuren?
Wat is de reden van het verschil in afschuifoppervlak bij I-profielen tussen de TGB en de Eurocode?
Kan een kokerkolom die voor de helft vol staat met water leiden tot vorstschade?
Hoe moet de brandwerendheid van kolommen in de buitenlucht worden bepaald?
Hoe bereken ik de temperatuur in de staalprofielen bij een koolwaterstofbrand?
Voor een zwembad wordt gekozen voor roestvast staal. Welke kwaliteit staal en bouten moet worden toegepast?
Mag het kantoorgedeelte van een bedrijfshal+kantoor ook worden ingedeeld in veiligheidsklasse 2?
Hoe wordt de sterkteklasse van de moer aangegeven?
Zijn er gegevens of formules voor het berekenen van getapte verbindingen op trek?
Als λrel groter is dan de tabelwaarde, is de kolom dan automatisch onvoldoende knikstabiel?
Hoe moet de kniklengte worden bepaald van een gebogen kolom die op druk is belast?
Kan pekel invloed hebben op de corrosiebescherming van verzinkte profielen?
Hoe kom ik aan profielgegevens van een INP 10 en hoe bepaal ik de sterkte van het staal?
Waar in het Bouwbesluit staat dat er geen brandwerendheidseis geldt voor kantoren met een vloer lager dan 5 m?
Wat is de eis voor de horizontale verplaatsing van een portaal bij gebruik van een bovenloopkraan?
Is een leverancier van brandwerende coating bevoegd om certificaten af te geven op de brandwerendheid?
Waarom is er een CE-markering?
Hoe zit het met CE-markering in Nederland?
Hoe zit het met CE-markering bij onderhoud en renovatie?
Wat is CE-markering?
Ben ik verplicht al mijn producten en processen van een CE-markering te voorzien?
Wat is de relatie tussen CE-markering en het Bouwstoffenbesluit?
Wie is er verantwoordelijk voor de CE-markering?
Kan ik een CE-gemarkeerd product direct toepassen in Nederland?
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het huidige Bouwbesluit?
Hoe wordt het onderscheid in aanduiding gemaakt tussen koud- en warmvervaardigde buizen? 
Moet bij een weervast stalen gevel rekening worden gehouden met vervuild regenwater dat langs de gevel afstroomt?
Een constructeur wil kolomstuiken ‘koud’ op elkaar zetten. Welke voorzieningen zijn er volgens NEN-EN 1993 nodig? 
Is het mogelijk voor de berekening van de sterkte van de gevel uit te gaan van een lagere veiligheidsklasse? 
Klopt het dat bouten en moeren niet brandwerend hoeven te worden gecoat?
Is er een mogelijkheid om vast te stellen welke kwaliteit roestvast staal is toegepast? 
Is 'veiligheidsklasse 3' identiek aan 'uitvoeringsklasse EXC3'?
In juni 2014 is het amendement A1 op NEN-EN 1993-1-1 uitgebracht. Wat is de status van dit amendement? 
Moeten de stabiliteitsverbanden ook brandwerend worden beschermd bij een brandwerendheidseis van 60 minuten? 
Wat is de betekenis van de k-klasse bij bouten? 
Verloopt het toetsen van strippen op trek volgens NEN-EN 1993-1-1 identiek aan die in NEN 6770? 
Hoe moet de profielfactor voor een betongevulde buiskolom met brandwerende coating worden bepaald? 
NEN 6702 definieerde het begrip 'hoofddraagconstructie bij brand'. Waar in de Eurocode is dit begrip nu omschreven?
Waarom heeft het weerstandsmoment voor de berekening van het bi-moment de dimensie mm4
 Op een certificaat staan de volgende aanduidingen: ReH/MPa en Rm/MPa. Wat betekenen deze aanduidingen?
Wat is een krasmaat en hoe wordt deze bepaald? 
Waar is vastgelegd welke lassen in een staalconstructie moeten worden getoetst met een lasonderzoek? 
Mogen dakplaten worden meegerekend ter voorkoming van het uitknikken van de bovenrand van vakwerkliggers? 
Moeten bouten, moeren en ringen in één verbinding qua afmetingen en materiaaleigenschappen bij elkaar horen?
Hoe moet de brandwerendheid van gietijzeren kolommen worden berekend? 
Moeten de kolomeinden bij een stuikverbinding worden voorbewerkt?
Geldt de reductie van de vloeigrens en de treksterkte bij onderdelen dikker dan 40 mm ook voor de verbindingen? 
Is er voorgeschreven met welke kracht bouten moeten zijn aangedraaid? 
Welke toelaatbare spanning mag ik hanteren voor het toetsen van een staalconstructie uit 1933? 
Gelden toetsingsregels ook voor verbindingen waarbij de ligger op de kolom wordt toegepast in plaats van andersom? 
Welke waarde moet voor βw moet worden aangehouden bij een hoeklas met twee verschillende staalsoorten? 
Is het vastgelegd in normen dat de hoofdconstructeur de momentvaste verbindingen uitwerkt? 
 Hoe kan ik de kniklengte van een cirkelvormige boog bepalen?
Is het toegestaan een zeeg te maken door het aanbrengen van knikken of zijn er ook andere methoden? 
Kunnen hoeklassen van 12 mm nog in het werk worden gelast of kan dit alleen in de werkplaats? 
Is het in de spreadsheet Toetsing geïntegreerde ligger mogelijk om zelf een profiel in te voeren? 
Hoe worden stalen liggers gebogen? 
Zijn er richtlijnen voor de maximaal toelaatbare vervorming van een aangelaste kopplaat? 
Wat zijn de verschillen tussen de staalkwaliteiten S355 J2 G3 en S355 J0? 
Welke methoden zijn er om lassen niet-destructief te controleren? 
Zijn er normen voor de esthetica van een las? 
Zijn er ook toetsingsregels voor raatliggers volgens de Eurocode? 
Hoe worden tapstoelopende ovale kolommen gemaakt? 
Is het toegestaan om voor de controle van een staalconstructie uit de jaren zestig uit te gaan van S235? 
Kan er bij een verzinkte constructie met roestvast stalen dakplaten galvanische corrosie optreden? 
Waarom is glasvezelversterkte gipsplaat wel opgenomen in Brawesta en waarom gipskartonplaat niet?
Bestaan er normen voor de inpandige hemelwaterafvoer? 
Is het toegestaan als alternatief voor warmgewalste kokerprofielen koudgevormde kokers te gebruiken? 
Hoe bepaal ik de kiplengte van een uitkragende gording? 
Mag de onderplaat van een SFB-profiel worden uitgevoerd met een kettinglas in plaats van een doorgaande las? 
Wat is de wrijvingscoëfficiënt tussen staal op beton? Maakt het daarbij ook uit of het staal geverfd is of niet? 
Kan een toezichthouder eisen stellen aan de constructie ten aanzien van redundantie of robuustheid?
Is er een website waar ik de kritieke staaltemperatuur van stalen liggers kan vinden? 
Is het contact met de grond nadelig voor de levensduur van een weervast stalen constructie? 
Wat is het juiste gewicht voor een stalen profiel HEB 240? 
Waarom is de berekening van de dwarskrachtcapaciteit volgens de Eurocode conservatiever dan volgens de TGB? 
Is het normaal dat verzinkte koudgevormde profielen al na drie maanden gaan roesten op de snijranden? 
Mag een doorgaande gording als kipsteun worden beschouwd als in het spant een schotje wordt aangebracht? 
Moeten er speciale maatregelen worden getroffen voor het toepassen van weervast staal aan de kust? 
Hebben sleufgaten invloed op de stuikweerstand van de bouten? 
Waarom worden er verschillende methoden gebruikt voor de toetsing van spanningen bij geïntegreerde liggers? 
Mag de brandwerendheid van 60 minuten betonvulling worden opgeteld bij 60 minuten brandwerende bekleding? 
Mag de factor γG bij gunstig werkende belasting ook worden vermenigvuldigd met de factor KFI
In de praktijk blijkt dat niet alle buizen in elke staalsoort verkrijgbaar zijn. Wat is daarvan de reden? 
Mag bij een ontwerplevensduur van 15 jaar de sneeuw- en windbelasting worden gereduceerd?  
Is een waarde van ε hoger dan 1 in tabel 5.2 van NEN-EN 1993-1-1 bij grote dikten toegestaan? 
Is het toegestaan om na het plaatsen van de staalconstructie de ankerbouten boven de moeren af te slijpen? 
Gelden er voorzorgsmaatregelen voor het lassen aan koudgevormde profielen? 
Volstaat het dat de kolommen van een open loods alleen worden gestraald en gemenied? 
In NEN-EN 1993-1-1 staat er soms achter de artikelnummers de hoofdletter B of P. Wat wat betekent dit? 
Bestaan er standaardmaten voor kop- en voetplaten van walsprofielen en is dit in een norm vastgelegd? 
Neemt door het verzinken de sterkte van de las en/of het betonstaal af? 
Tot hoe ver moet een bout door de moer heen steken? 
In welk geval gelden er volgens NEN 6771 wel regels voor de toetsing van plooistabiliteit en volgens NEN 6770 niet? 
Het staaloppervlak is gestraald tot Sa 2,5 en vertoont putjes en oneffenheden. Hoe kan dat en is dat toegestaan? 
Mogen de in de kolom aangebrachte gaten ter voorkoming van drukopbouw bij brand worden opgevuld met kit? 
Zijn er HEA- en IPE-profielen van weervast staal in de handel? 
Zijn alle aanduidingen voor verzinken benamingen voor hetzelfde proces of geven ze elk een andere bewerking aan? 
Waar kan ik de toleranties op gemonteerde staalconstructies vinden? 
Moeten de verbindingen van een staalconstructie na montage ook worden voorzien van een brandwerende coating? 
Is er een norm voor de toleranties op de afmetingen van warmgewalst balkstaal? 
Is het mogelijk minder brandwerende coating aan te brengen bij staalsoort S355 in plaats van S235? 
Moet de kritieke staaltemperatuur boven de gereduceerde standaardbrandkromme liggen? 
Is het mogelijk dat het bevriezen van water in een volgelopen buiskolom leidt tot vorstschade? 
Moeten wij beschikken over een lascoördinator met een IWE-diploma? 
Geldt de verplichte CE-markering voor stalen constructies ook voor werkzaamheden aan historisch erfgoed? 
Mag bij een ontwerplevensduur van 15 jaar de sneeuw- en windbelasting worden gereduceerd? (2) 
Gelden er met de invoering van Bouwbesluit 2012 nog steeds geen eisen aan toelaatbare vervormingen? 
Aan welke voorwaarden moet een staalconstructiebedrijf voldoen om een CE-verklaring te mogen afgeven? 
Is het terecht dat de brandwerendheidseis mag worden gereduceerd bij toepassing van een sprinklerinstallatie? 
Is het toegestaan de brandwerendheid van een 'open' parkeergarage te toetsen met de gereduceerde brandkromme?
Is Brawesta nog te gebruiken met de komst van de Eurocode? 
Hoe kunnen wij controleren of de juiste certificaten bij een partij staal worden geleverd? 
Mogen stalen liggers doorlopen van het ene brandcompartiment naar het andere? 
Kan lijfbuiging in een profiel als gevolg van excentrische vloerbelasting worden opgeheven door ingelaste schotjes? 
Is er een artikel in Bouwen met Staal verschenen die de kniklengte van een gebogen staaf behandeld? 
Klopt het dat bij de toetsing van een doorsnede de resultaten tussen de TGB en de Eurocode erg kunnen verschillen?
Moeten wij beschikken over een lascoördinator met een IWE-diploma? 
Moeten de woorden 'shall' en 'should' in Engelstalige normen in beide gevallen worden vertaald met 'moeten'?
Mag bij een berekening volgens de Eurocode de lasdikte bij buisverbindingen minder zijn dan volgens de TGB?
Hoeft er niet te worden gerekend met een interactie tussen trekkracht en afschuifkracht bij ankers? 
Is de werking van de kantelnok wel te garanderen als de liggers eerst langer worden door de hogere temperatuur?
Geeft het schuine afschuifvlak van een gat en een verzonken bout een extra moment in de bout? 
Moet een fabrikant van stalen producten een CE-verklaring afgeven per productie-batch of per product? 
Moeten we van alle stalen balken een CE-verklaring kunnen overleggen? 
Moeten wij naast de CE-verklaring van de leverancier een CE-verklaring afgeven voor onze werkzaamheden? 
Wordt er gecontroleerd of bedrijven aan de gestelde eisen met betrekking tot CE-markering voldoen? 
Wat zijn de consequenties als er, ten onrechte, geen CE-verklaring wordt afgegeven? 
Zijn er formules of tabellen waarmee de waarden van C1 en C2 eenvoudig kunnen worden bepaald? 
Op welke wijze dienen producten van een CE-markering te worden voorzien? 
Hoe bepaal ik voor de toetsing van de stabiliteit de torsiegevoeligheid van de staaf?
Welke laagste luchttemperatuur moet worden aangehouden voor de bepaling van de minimale staalkwaliteit? 
Moet bij toepassing van enkelzijdige lassen bij THQ-liggers de excentriciteit in rekening worden gebracht? 
Geldt NEN-EN 1991-1-7 ook voor de beoordeling van een normale bedrijfshal? 
Kan een gemeente afdwingen dat een gebouw wordt aangepast indien dit gebouw niet voldoet aan het Bouwbesluit? 
Mag een gebouw, met vier zelfstandige kantoorunits voor de verhuur, worden uitgevoerd als één brandcompartiment? 
Is de eis voor een vloer, trap of hellingbaan niet altijd minimaal 30 minuten? 
Waardoor komt het verschil in de momentenverdeling bij ongeschoorde portalen tussen de TGB en de Eurocode? 
Bestaat er een limiet aan de kniklengte van kolommen bij de berekening op brand?
Gelden de eisen aan boutsets voor alle uitvoeringsklassen (EXC1 t/m EXC4)? 
Bestaat er voor relatief dikke voetplaten gevaar op lamellaire scheurvorming?
Moet voor het afgeven van een CE-markering kunnen worden aangetoond uit welke charge een profiel komt? 
Mag bij een lage permanente vuurbelasting ook de brandwerendheidseis voor trappen worden verlaagd? 
Moet ik als constructeur de uitvoeringsklasse van een staalconstructie of onderdelen daarvan aan geven?
In V&A is amendement A1 op NEN-EN 1993-1-1 toegelicht. Heeft het amendement rechtsgeldigheid? 
Geldt de gereduceerde brandwerendheidseis ook voor de bovenste verdieping van een kantoor? 
Klopt het dat een hal of een kantoorgebouw in bepaalde situaties geen beschermde vluchtroutes kent? 
Geldt voor onderdelen die voor 1 juli 2014 zijn gefabriceerd maar nog niet zijn gemonteerd ook CE-markering? 
Welke conservering is voor een overslaghal van huisvuil, in een buitensituatie minimaal benodigd? 
Hoe moet ik de permanente vuurbelasting bepalen? 
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12