Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Kan de brandweer hogere brandpreventieve eisen stellen dan het Bouwbesluit aangeeft?


Antwoord:

De brandweer kan dit slechts in zeer beperkte mate. De bevoegdheden van de brandweer volgen uit de Woningwet en de Gemeentewet. - Art. 2 van de Woningwet geeft aan dat het Bouwbesluit technische voorschriften moet geven voor zowel het bouwen als de staat van bestaande bouwwerken. Art. 8 geeft aan welke voorschriften met het oog op de brandveiligheid in de gemeentelijke bouwverordeningen moeten dan wel kunnen worden opgenomen. - Art. 151 van de Woningwet bepaalt vervolgens nog dat krachtens de Brandweerwet 1985 slechts voorschriften kunnen worden gegeven voor zover daarin bij of krachtens de Woningwet of enige andere wet niet reeds is voorzien. - Op grond van art. 168 van de Gemeentewet hebben gemeenten een verordenende bevoegdheid. Gelet op de reikwijdte van dat artikel en op art. 194 van de Gemeentewet biedt deze bevoegdheid evenmin een grondslag voor het stellen van (verdergaande) brandpreventieve voorschriften van bouwkundige aard door de brandweer. Een en ander betekent dat de brandweer geen aanvullende technische voorschriften ten opzichte van het Bouwbesluit kan stellen. Opgemerkt wordt dat niet alle in het Bouwbesluit gegeven voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid in prestatie-eisen zijn geformuleerd. Voor niet tot bewoning bestemde gebouwen (uitgezonderd kantoorgebouwen, logiesverblijven of logiesgebouwen) en bouwwerken, geen gebouw zijnde, bevat het besluit momenteel deels functionele eisen. Zolang die functionele eisen niet zijn omgezet in prestatie-eisen, hebben B&W bij de beoordeling van een aanvraag om een bouwvergunning die betrekking heeft op een dergelijk gebouw, enige beleidsruimte of aan de functionele eisen is voldaan. Aangenomen wordt dat B&W advies aan de brandweer zullen vragen. Overigens moet worden bedacht dat in de toelichting op bedoelde functionele eisen een indicatie is gegeven omtrent de invulling van die eisen. In beroepszaken betrekt de rechter bij zijn oordeelsvorming in het algemeen ook de toelichting op de desbetreffende voorschriften.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 118 (juni 1994).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12