Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

De kolommen in een kantoorgebouw met een staalskelet moeten vanwege de brandwerendheidseisen 60 minuten worden beschermd door een brandwerende coating. In het bestek is de Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating van Bouwen met Staal van toepassing verklaard. Tijdens de uitvoering blijkt dat de aannemer een eigen werkplan heeft opgesteld voor aanbrengen van de coating, waarin wordt afgeweken van de Kwaliteitsrichtlijn. Bouw- en Woningtoezicht accepteert dit werkplan van de aannemer niet en gaat bovendien ook niet akkoord met het bijbehorende controlerapport, omdat het aantal metingen van de aangebrachte laagdikte niet voldoende is. Mag Bouw- en Woningtoezicht het werkplan en het controlerapport van de aannemer afkeuren?


Antwoord:

Ja, dat mag. het gebruiksbesluit, art. 2.1.7 (Aanvullende behandeling constructie-onderdelen) zegt namelijk: "Onderdelen van de bouwconstructie als bedoeld in het Bouwbesluit 2003 die uitsluitend met een aanvullende behandeling kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit 2003 gestelde eisen met betrekking tot brandveiligheid zijn voorzien van een geldig door het bevoegd gezag aanvaard document waaruit blijkt dat deze aanvullende behandeling adequaat is toegepast." Bouw- en Woningtoezicht moet echter wel onderbouwd aangeven waarom zij niet akkoord zijn met de resultaten.
De Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating is een privaatrechtelijk te gebruiken document: een hulpmiddel om de applicatie goed te monitoren en vast te leggen én er voor te zorgen dat de coating conform de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant wordt aangebracht.
De aannemer (of namens hem de applicateur) meet dus in principe zelf de laagdikte – tenzij anders is overeengekomen – documenteert en legt dit ter goedkeuring voor. De gemeentelijke bouwinspecteur heeft doorgaans voldoende aan een dergelijk rapport, maar kan uiteraard ook zelf een inspectie (laten) uitvoeren.
De meeste gemeenten in Nederland accepteren een rapport op basis van de Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, mede door de steun die het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) aan de Kwaliteitsrichtlijn heeft verleend. Het controlerapport op basis van de Kwaliteitsrichtlijn – of een hiervan afwijkend werkplan, dat is onderbouwd en vooraf door de gemeente akkoord is bevonden – wordt niet afgekeurd wanneer aan alle uitgangspunten is voldaan. Het aantal laagdiktemetingen is daarbij wel essentieel. Pas bij een groot aantal elementen is het statistisch mogelijk het aantal metingen te verlagen. De tweede druk van de Kwaliteitsrichtlijn uit 2010 gaat daarom nader in op het aantal metingen. De nieuwe Kwaliteitsrichtlijn – samengesteld in samenwerking met Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) – is gratis te downloaden via www.bouwenmetstaal.nl onder ‘publicaties’.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 221 (juni 2011).


Publicaties Bouwen met Staal:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12